رز صلح-ویلیام باتلر ییتس

‏اگر میکاییل، سردسته‌ی میزبانِ پروردگار ‏به گاه رویارویی دوزخ و فردوس ‏از درگاه فردوس بر تو نظر می‌افکند ‏رسالتش از خاطر می‌برد. ‏⁧‫ ‬⁩‏و دیگر به جنگ‌های پروردگار ‏در جاودانسرایش نمی‌اندیشید. ‏می‌شد و از ستارگان ‏تاجی از بهرِ سرت می‌دوخت. ‏⁧‫ ‏و جهانیان به دیدار او که بر تو به کرنش ‏و ستارگان ثناگویان تو؛ ‏از هموارترین مسیرها … Continue reading رز صلح-ویلیام باتلر ییتس