ترانه‌ی عاشقانه برای جنگ-پل الوار

‏به نام پیشانیِ عمیق ‏به نام چشمانی که منشان می‌نگرم ‏و لبانی که منشان می‌بوسم ‏این دم و هر دم ‏به نام عشقِ مدفون ‏به نام اشک‌های در سیاهی ‏به نام نعره‌هایی که می‌خندانند ‏به نام خنده‌هایی که می‌هراسانند ‏به نام قهقهه‌های در خیابان ‏به نام شیرینی‌ای که دست‌هایمان را می‌پیوندانَد ‏به نام میوه‌های پوشاننده‌ی … Continue reading ترانه‌ی عاشقانه برای جنگ-پل الوار