یک شاید-شعر

‏در سرحدات شعرآنجا که واژگان را نای رقصیدن نیست ‏و جان پایین پریدن از خطوط نمانده چشمانی می‌دمند ‏که شعر باز سربرآورد.