ترانه مریم-ارری دِ لوکا

-این فرزند بی‌نقص از آنِ کیست؟ حیرت‌زدگان می‌پرسند چنانکه به صورتش می‌نگرند این دانه‌ی مشکوک از کیست؟ نام پدر این لبخند چیست؟ -تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است از هیچ جانِ دیگری برنیامده، تنها از آنِ من است. تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است تا شب بپاید … Continue reading ترانه مریم-ارری دِ لوکا