مهمانی

از خواب، با صدایی مثل صدای ترقه، پرید. خیابان‌ تا خرخره پر بود و سر و صدا امان نمی‌داد. صدای حرف زدن کسی با بلندگو شنیده می‌شد که مطالبات را با صدایی رسا طرح می‌کرد. پرده را کنار زد؛ همان لحظه دوستی را دید که هراسان می‌دوید و پشت سرش را می‌پایید. صدایش کرد. دختر … Continue reading مهمانی

Conformisti Senza Causa

Questo testo è stato già pubblicato in Farsi su questo medesimo blog: È proprio una storia d'amore; ed è anche molto affascinante! In realtà è affascinante per noi, che viviamo una vita di amore non corrisposto; oppure una vita al fianco dello cosí detto anima-gemella, o magari una vita alla ricerca di essa; o una … Continue reading Conformisti Senza Causa