سوپرمارکتی در کالیفرنیا-آلن گینزبرگ

ترجمه این شعر به کیارش

dali-hell_canto_3
خارون، قایقران بر رود آخرون در برزخ-نقاشی از سالوادور دالی از مجموعه «کمدی الهی»

امشب چه خیال‌هایی از تو به سر دارم، والت ویتمن، که خیابان‌های فرعی را زیر درختان با سردردی خودآگاه خیره به ماه تمام قدم زدم.

در خستگی گرسنه‌ام، چنانکه تصویر می‌خریدم، به میوه‌فروشی نئون رفتم و رویای تک‌گویی‌هایت را دیدم.

چه هلوهایی و چه سایه‌هایی! چه خانواده‌هایی که شباهنگام به خرید مشغول! راهروهای پر از شوهران! زنان میان آووکادوها، نوزادان میان گوجه‌ها! و تو، گارسیا لورکا، بین هندوانه‌ها چه می‌کردی؟

تو را دیدم، والت ویتمن، بی‌فرزند، پیر تنهای طماع، که میان گوشت‌های یخچال می‌گشتی و پسران خواروبارفروش را می‌پاییدی.

صدایت را می‌شنیدم که از هر کدامشان می‌پرسیدی: خوک‌ها را که کشت؟ موزها چندند؟ فرشته‌ی من تویی؟

به دنبالت از میان کپه‌های تابان کنسرو رد شدم و تو را در خیالم پاییدم چنان که نگهبان فروشگاه از پی من می‌آمد.

از میان راهروهای باز در وهم منزوی‌مان کنگر چشیدیم، هر غذای منجمدی را برداشتیم و از کنار صندوق رد هم نشدیم.

کجا می‌رویم والت ویتمن؟ درها یک ساعت دیگر بسته می‌شوند. ریشت امشب کدام سو را نشان می‌دهد؟

(دستم به کتابت می‌خورد و خواب ادیسه‌مان در سوپرمارکت را می‌بینم و حس غریبی برمی‌گیردم)

تمام شب را در خیابان‌های تنها پیاده خواهیم رفت؟ درختان سایه بر سایه می‌افکنند، نور خانه‌ها بیرون می‌تابند، هر دو تنها خواهیم بود.

آیا به خیال آمریکای گمشده به عشق از کنار اتومبیل‌های آبی جاده، منزلگاه کلبه‌ی ساکت‌مان خواهیم گذشت؟

آه، پدر عزیز، ریش طوسی، پیر معلم تنهای شجاعت، چه آمریکایی داشتی آنگاه که خارون* دست از راندن قایقش نهاد و تو بر کرانه‌ی دودناک فرود آمدی و نظاره‌گر قایقِ ناپدیدار بر آبهای سیاه لته شدی؟

خارون: سکاندار قایقی که اموات را در بدو مرگ از رودخانه‌های جهان دیگر می‌گذراند. سرود سوم دوزخ از دانته شرح رویارویی دو شاعر با خارون است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s