تصنیف سه شط-فدریکو گارسیا لورکا

شط وادی‌الکبیر

جاری از میان درختان پرتقال و زیتون.

دو شط غرناطه

که از برف به گندم می‌ریزند.

دریغا معبود که برفت و بازنیامد!

شط وادی‌الکبیر

ریش خرمایی دارد.

دو شط غرناطه

یکی اشک است و آن دیگر خون.

دریغا معبود که بر باد شد!

قایقان بادبانی را

تا سویل مسیریست؛

در آب‌های غرناطه

تنها آه پارو می‌زند.

دریغا معبود که برفت و بازنیامد!

وادی‌الکبیر برجیست افراشته

و باد در میان درختان پرتقال.

دائورو و خنیل

ای برجکانِ مرده بر آبگیران.

دریغا معبود که بر باد شد!

آنکه که بگوید آب

سوزِ نعره

بر دوش می‌کشد.

دریغا معبود که برفت و بازنیامد!

شکوفه‌های پرتقال و برگ زیتون را

اندلس!

به دریاهایت ببر.

دریغا معبود که بر باد شد!

One thought on “تصنیف سه شط-فدریکو گارسیا لورکا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s